Prof.Dr. Murat İnceoğlu

Mavianka Eğitim ve Danışmanlık

Prof.Dr. Murat İnceoğlu

Profesör Doktor // 0 542 551 97 67 - info@mavianka.net

Verdiği Dersler

 

Lisans:

·         Medeni Hukuk (2008 - 2010 / 2015 - 2016)

·         Aile Hukuku (2014)

·         Borçlar Hukuku Genel Hükümler (2005 - 2011)

·         Borçlar Hukuku Özel Hükümler (2013 - 2016)

·         Eşya Hukuku (2011 - 2012)

·         Tüketici Hukuku (2006 - 2008 / 2015 - 2016)

 

Yüksek Lisans:

·         Sözleşmesel Sorumluluk (2015 - 2016)

·         Kira Hukuku (2013 - 2016)

·         Borçlar Hukukunda Güncel Gelişmeler (2010 - 2014)

·         Tüketicinin Korunması Hukuku  (2006 - 2008 / 2014 - 2015)

·         Hukukçu Olmayanlar İçin Temel Borçlar Hukuku (2005 - 2008)

 

Doktora:

·         Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku (2013 – 2016)

·         Hukukta Yöntem (2015 – 2016)

Mevcut İdari Görevler

 

·         İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans Programı Direktörü

·         İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi

·         İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu üyesi

·         İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu üyesi

 

 

Bilimsel Eserler

 

Kitaplar:

 

·         Kira Hukuku, Oniki Levha Yayınevi, iki cilt, İstanbul 2014, 1284 sy.

·         Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, Oniki Levha Yayınevi, İstanbul 2009, 576 sy.

·         Sermaye Piyasasında Aracı Kurumların Hukuki Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004, 230 sy.

·         Taksitle Satımlarda Tüketicinin Korunması, Beta Yayınevi, İstanbul 1998, 100 sy.

 

Editörlük

 

·         Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015, 383 sy.

·         Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler-Tebliğler, Oniki Levha Yay., İstanbul 2012, 406 sy.

·         Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan, Der Yayınevi, İstanbul 2011, 994 sy.

·         Uğur Alacakaptan’a Armağan, iki cilt, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008, 1585 sy.

 

Yayınlanmış Raporlar

 

·         “Satım Sözleşmesinde Tüketicinin Seçimlik Hakları ve AB Hukuku İle Uyumu Sorunu” (Yeşim M. Atamer ile birlikte), Otomotiv Distribütörleri Derneği, İstanbul 2012, 75 sy.

 

Makaleler ve Kitap Bölümleri

 

·         “Haksız Fiil Zamanaşımı ve Suçsuzluk Karinesi”, (Ece Baş Süzel ve Asuman Aytekin İnceoğlu) ile birlikte) Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Yayınlanma Aşamasında).

·         “Abonelik Sözleşmesinin Süresi ve Taahhütnameler”, Tüketici Hukuku Konferansı, Ankara 2016 (Yayınlanma Aşamasında).

·         “Kira Hukukunda Ertelenen Hükümler”, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu – 1926’dan Günümüze Türk - İsviçre Medeni Hukuku, İstanbul 2016 (Yayınlanma Aşamasında).

·         “TBK. m.71/ f.4 Hükmüne Alternatif Çözüm: Örtülü Boşluk”, (Gökçe Kurtulan ile birlikte), Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan, İstanbul 2016 (Yayınlanma Aşamasında).

·         “Kanuna Karşı Hile Örneği Olarak Vade Farkı ve Gecikme Cezası” (Yasemin Kabaklıoğlu ile birlikte), Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, İstanbul 2016 (Yayınlanma Aşamasında).

·         “Das neue türkische Verbraucherschutzgesetz”, Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 2016, S.9, s.572-577.

·         “Telekomünikasyon Sektöründe Abonelik Sözleşmeleri”, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları 2015 - 2016, İstanbul 2016, s.202-220.

·         “6502 sayılı TKHK’un Yürürlüğü - Özellikle Genel Esaslara İlişkin Hükümlerin Bu Açıdan İncelenmesi” (Ece Baş Süzel ile birlikte), Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul 2015, s.397-423.

·          “Das neue türkische Obligationenrecht”, L’influence du droit européen en Turquie et en Suisse (ed. Franz Werro/ Başak Baysal/ Lukas Heckendorn Urscheler), Lausanne 2015, s.89-105.

·         “Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Sorumluluğu”, Yeni Tüketici Hukuku Konferansı (Derleyen M. Murat İnceoğlu), İstanbul 2015, s.153-238.

·          “Temsil”, Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları, (Derleyen Herdem Belen/ İsmail Altay), cilt I, Anılar, Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri, Borçların İfası,  Borçların İfa Edilmesinin Sonuçları, İstanbul 2014, s.147-171.

·         “Faize ve Yürürlük Kanunu’nun 7. Maddesine İlişkin Yargıtay Kararları”, Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (TBK-TTK-HMK), Editör: Umut Yeniocak, İstanbul 2014, s.19-31.

·         “Bedensel Zararlarda ve Ölüm Halinde Zararın Belirlenmesi (TBK. m.55)” (Meliha Sermin Paksoy ile birlikte), Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, cilt II, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi 2013, cilt 8, Özel Sayı, İzmir 2013, s.1383-1411.

·         “HMK. m.3’ün İptal Edilmesinin TBK. m.55’e Olası Yansımaları”, Anayasa Mahkemesinin Medeni Hukuka İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu (21 Mayıs 2012), (Editörler Tufan Öğüz/ İlhan Helvacı), İstanbul 2013, s.107-117.

·         “Kira Hukukunda Ayıba Karşı Tekeffül Borcu”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi 2013, cilt 9, S.103-104, s.52-88.

·         “Kira Sözleşmelerine İlişkin Başlıca Değişiklik ve Yenilikler”, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, Makaleler ve Tebliğler (Derleyen Çiğdem Kırca), İstanbul 2013, s.173-212.

·         “Tüketicinin Korunması Hakkımda Kanun Tasarı Taslağı’nın Otomotiv Sektörü Açısından Değerlendirilmesi”, 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu, Ses Çözümleri ve Makaleleri, İstanbul 2013, s.512-524.

·         “Das neue türkische Obligationenrecht vom 11. Januar 2011 - Ein Überblick zu den wichtigsten Änderungen” (Yeşim M. Atamer ile birlikte), Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins (ZBJV) 2013, Band 149, S.1, s.67-80.

·         “Kira Hukukunda Bağlantılı Sözleşme Yapma Yasağı” (Ece Baş ile birlikte), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2012, cilt LXX, S.2, s.165-182.

·         “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçları”, (Asuman Aytekin İnceoğlu ile birlikte), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2012, Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’a Armağan, cilt 9, S.2, İstanbul 2012, s.349-386.

·         “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Uyarınca Manevi Tazminat Talepleri ve Bunların Türk Borçlar Kanunu İle İlişkisi”, (Yalçın Tosun ile birlikte), Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Eylül 2012, cilt XXVIII, S.3, s.75-113.

·          “Türk Borçlar Kanunu Açısından Depozito ve Bankaların Buradan Kaynaklanan Sorumluluğu” (Ece Baş ile birlikte), Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Mart 2012, cilt XXVIII, S.1, s.111-154.

·         “Kira Sözleşmelerinin Kurulması ve Yenilenmesi”, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler-Tebliğler, Oniki Levha Yayınevi, İstanbul 2012, s.245-260.

·         “Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı (TBK. m.346)”, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan, Der Yayınevi, İstanbul 2011, s.671-688.

·         “Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Kira Parasının Belirlenmesi”, (Ece Baş ile birlikte), Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, Filiz Kitapevi, İstanbul 2011, s.523-547.

·         “Financial Leasing in Turkey in Light of the Recent Developments”, (Başak Başoğlu ile birlikte), Uniform Law Review / Revue de Droit Uniforme 2011-1/2, Vol. XVI, s.415-435.

·         “Sipariş Edilmemiş Malların Gönderilmesi” (Başak Başoğlu ile birlikte), Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, s.981-1027.

·         “Mortgage ve Tüketici Kredileri”, Banka ve Finans Hukuku, İstanbul 2009, s.961-974.